Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Nowy szablon forum

mygo.pl

Stworzyliśmy dla Was nowy wygląd forum. Z pewnością znajdziesz rzeczy, które wg Ciebie mogą zostać zmienione - wspomnij o tym w specjalnym wątku.

Czytaj więcej

Jak założyć własną sieć

serwerów CS

Zastanawiasz się nad prowadzeniem własnej sieci serwerów? Przeczytaj podstawowe informacje, na które należy zwrócić uwagę, przy takim projekcie.

Czytaj więcej

Tworzymy spis sieci

dodaj swoją

Dodaj sieć do której należysz, pozwoli to na promocję i budowę ogólnopolskiej bazy sieci CS.

Czytaj więcej

RSSNeox Freezer Gun USP


Recommended Posts

  • RSSy
PHP Code:

/* AMX Mod script

* (c) 2015 , null
* Neox Freezing Gun
*
*/#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <fun>
#include <hamsandwich>
#include <cstrike>
#include <amxmisc>
#include <biohazard>


#define is_valid_player(%1) (1 <= %1 <= 32)

new US_V_MODEL[64] = "models/neox/v_usp.mdl"
new US_P_MODEL[64] = "models/neox/p_usp.mdl"

/* Pcvars */
new cvar_dmgmultipliercvar_goldbullets,  cvar_custommodelcvar_uclipcvar_cost

new bool:g_HasUs[33]

//new g_hasZoom[ 33 ]
new bullets33 ]
new 
g_frozen[33], frost_spr
new cvar_frosttime

// Sprite
new m_spriteTexture

const Wep_usp = ((1<<CSW_USP))

public 
plugin_init()
{
    
    
/* CVARS */
    
cvar_dmgmultiplier register_cvar("amx_neox_dmg""5")
    
cvar_custommodel register_cvar("blueus_custom_model""1")
    
cvar_bluebullets register_cvar("blueus_blue_bullets""1")
    
cvar_uclip register_cvar("amx_neox_unlimited""0")
    
cvar_cost register_cvar("blueus_cost""0")
    
cvar_frosttime register_cvar("amx_neox_time""5.0")
    
    
// Register The Buy Cmd
    
register_clcmd("say /neox""CmdBuyUs")
    
register_clcmd("say_team /neox""CmdBuyUs")
    
register_concmd("amx_neox""CmdGiveUs"ADMIN_BAN"<name>")
    
    
// Register The Plugin
    
register_plugin("Neox""1.0""quiT")
    
// Death Msg
    
register_event("DeathMsg""Death""a")
    
// Weapon Pick Up
    
register_event("WeapPickup","checkModel","b","1=19")
    
// Current Weapon Event
    
register_event("CurWeapon","checkWeapon","be","1=1")
    
register_event("CurWeapon""make_tracer""be""1=1""3>0")
    
// Ham TakeDamage
    
RegisterHam(Ham_TakeDamage"player""fw_TakeDamage")
    
register_forwardFM_CmdStart"fw_CmdStart" )
    
register_forward(FM_PlayerPreThink"fw_PlayerPreThink")
    
RegisterHam(Ham_Spawn"player""fwHamPlayerSpawnPost"1)
    
}

public 
client_connect(id)
{
    
g_HasUs[id] = false
    RemoveFrost
(id)
}

public 
client_disconnect(id)
{
    
g_HasUs[id] = false
    RemoveFrost
(id)
}

public 
Death()
{
    
g_HasUs[read_data(2)] = false
    RemoveFrost
(read_data(2))
}

public 
fwHamPlayerSpawnPost(id)
{
    
g_HasUs[id] = false
    RemoveFrost
(id)
}

public 
plugin_precache()
{
    
precache_model(US_V_MODEL)
    
precache_model(US_P_MODEL)
    
m_spriteTexture precache_model("sprites/dot.spr")
    
precache_sound("weapons/zoom.wav")
}

public 
checkModel(id)
{
    if ( !
g_HasUs[id] )
        return 
PLUGIN_HANDLED
    
    
new szWeapID read_data(2)
    
    if ( 
szWeapID == CSW_USP && g_HasUs[id] == true && get_pcvar_num(cvar_custommodel) )
    {
        
set_pev(idpev_viewmodel2US_V_MODEL)
        
set_pev(idpev_weaponmodel2US_P_MODEL)
    }
    return 
PLUGIN_HANDLED
}

public 
checkWeapon(id)
{
    new 
plrClipplrAmmoplrWeap[32]
    new 
plrWeapId
    
    plrWeapId 
get_user_weapon(idplrClip plrAmmo)
    
    if (
plrWeapId == CSW_USP && g_HasUs[id])
    {
        
checkModel(id)
    }
    else 
    {
        return 
PLUGIN_CONTINUE
    
}
    
    if (
plrClip == && get_pcvar_num(cvar_uclip))
    {
        
// If the user is out of ammo..
        
get_weaponname(plrWeapIdplrWeap31)
        
// Get the name of their weapon
        
give_item(idplrWeap)
        
engclient_cmd(idplrWeap
        
engclient_cmd(idplrWeap)
        
engclient_cmd(idplrWeap)
    }
    return 
PLUGIN_HANDLED
}public 
fw_TakeDamage(victiminflictorattackerFloat:damage)
{
    if ( 
is_valid_playerattacker ) && get_user_weapon(attacker) == CSW_USP && g_HasUs[attacker] )
    {
        
SetHamParamFloat(4damage get_pcvar_floatcvar_dmgmultiplier ) )
        switch(
random_num(0,100))
        {
            case 
0..30set_user_frozen(victim)
        }
    }
}
public 
set_user_frozen(id)
{
    if(
is_user_alive(id) && is_user_zombie(id) && !g_frozen[id])
    {
        
// For Frost Effect Ring
        
static Float:originF3[3]; 
        
pev(idpev_originoriginF3)
        
        
// Screen Fade
        
message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLEget_user_msgid("ScreenFade"), _id)
        
write_short((1<<12)*1// duration
        
write_short((1<<12)*1// hold time
        
write_short(0x0000// fade type
        
write_byte(0// red
        
write_byte(50// green
        
write_byte(200// blue
        
write_byte(100// alpha
        
message_end()
        
        
// Largest ring
        
engfunc(EngFunc_MessageBeginMSG_PVSSVC_TEMPENTITYoriginF30)
        
write_byte(TE_BEAMCYLINDER// TE id
        
engfunc(EngFunc_WriteCoordoriginF3[0]) // x
        
engfunc(EngFunc_WriteCoordoriginF3[1]) // y
        
engfunc(EngFunc_WriteCoordoriginF3[2]) // z
        
engfunc(EngFunc_WriteCoordoriginF3[0]) // x axis
        
engfunc(EngFunc_WriteCoordoriginF3[1]) // y axis
        
engfunc(EngFunc_WriteCoordoriginF3[2]+100.0// z axis
        
write_short(frost_spr// sprite
        
write_byte(0// startframe
        
write_byte(0// framerate
        
write_byte(4// life
        
write_byte(60// width
        
write_byte(0// noise
        
write_byte(41// red
        
write_byte(138// green
        
write_byte(255// blue
        
write_byte(200// brightness
        
write_byte(0// speed
        
message_end()
        
        
// Aura Effect
        
set_aura_effect(id010025550
        
// Light blue glow while frozen
        
fm_set_rendering(idkRenderFxGlowShell0100200kRenderNormal25)
             
g_frozen[id] = true
             set_task
(get_pcvar_float(cvar_frosttime), "RemoveFrost"id// Time to Remove Frost Effect 
    
}
}

// Remove Frost Effect
public RemoveFrost(id)
{
    
// Not alive or not frozen anymore
    
if (!is_user_alive(id) || !g_frozen[id]) return;
    
    
g_frozen[id] = false// Unfreeze
    
fm_set_rendering(id// Remove glow
}
public 
fw_CmdStartiduc_handleseed )
{
    if( !
is_user_aliveid ) ) 
        return 
PLUGIN_HANDLED
    
    
/*if( ( get_uc( uc_handle, UC_Buttons ) & IN_ATTACK2 ) && !( pev( id, pev_oldbuttons ) & IN_ATTACK2 ) )
    {
        new szClip, szAmmo
        new szWeapID = get_user_weapon( id, szClip, szAmmo )
        
        if( szWeapID == CSW_USP && g_HasUs[id] == true && !g_hasZoom[id] == true)
        {
            g_hasZoom[id] = true
            cs_set_user_zoom( id, CS_SET_AUGSG552_ZOOM, 0 )
            emit_sound( id, CHAN_ITEM, "weapons/zoom.wav", 0.20, 2.40, 0, 100 )
        }
        
        else if ( szWeapID == CSW_USP && g_HasUs[id] == true && g_hasZoom[id])
        {
            g_hasZoom[ id ] = false
            cs_set_user_zoom( id, CS_RESET_ZOOM, 0 )
            
        }
        
    }*/
    
return PLUGIN_HANDLED
}

public 
fw_PlayerPreThink(id)
{
    
// Not alive
    
if (!is_user_alive(id) || !is_user_zombie(id) && !g_frozen[id]) return;

    
// Set Player MaxSpeed
    
if (g_frozen[id]) 
    {
        
//set_pev(id, pev_velocity, Float:{0.0,0.0,0.0}) // stop motion
        
set_pev(idpev_maxspeed1.0// prevent from moving
    
}
}

public 
make_tracer(id)
{
    if (
get_pcvar_num(cvar_bluebullets))
    {
        new 
clip,ammo
        
new wpnid get_user_weapon(id,clip,ammo)
        new 
pteam[16]
        
        
get_user_team(idpteam15)
        
        if ((
bullets[id] > clip) && (wpnid == CSW_USP) && g_HasUs[id]) 
        {
            new 
vec1[3], vec2[3]
            
get_user_origin(idvec11// origin; your camera point.
            
get_user_origin(idvec24// termina; where your bullet goes (4 is cs-only)
            
            
            //BEAMENTPOINTS
            
message_beginMSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY)
            
write_byte (0)     //TE_BEAMENTPOINTS 0
            
write_coord(vec1[0])
            
write_coord(vec1[1])
            
write_coord(vec1[2])
            
write_coord(vec2[0])
            
write_coord(vec2[1])
            
write_coord(vec2[2])
            
write_shortm_spriteTexture )
            
write_byte(1// framestart
            
write_byte(5// framerate
            
write_byte(2// life
            
write_byte(10// width
            
write_byte(0// noise
            
write_byte)     // r, g, b
            
write_byte42 )       // r, g, b
            
write_byte255 )       // r, g, b
            
write_byte(200// brightness
            
write_byte(150// speed
            
message_end()
        }
        
        
bullets[id] = clip
    
}
    
}

public 
CmdBuyUs(id)
{
    if ( !
is_user_alive(id) )
    {
        
client_print(id,print_chat"You are die or you are not vip member.")
        return 
PLUGIN_HANDLED
    
}
    
    new 
money cs_get_user_money(id)
    
    if (
money >= get_pcvar_num(cvar_cost))
    {
        
cs_set_user_money(idmoney get_pcvar_num(cvar_cost))
        
give_item(id"weapon_usp")
        
g_HasUs[id] = true
    
}
    
    else
    {
        
client_print(idprint_chat"Not vip."get_pcvar_num(cvar_cost))
    }
    return 
PLUGIN_HANDLED
}

public 
CmdGiveUs(id,level,cid)
{
    if (!
cmd_access(id,level,cid,2))
        return 
PLUGIN_HANDLED;
    new 
arg[32];
    
read_argv(1,arg,31);
    
    new 
player cmd_target(id,arg,7);
    if (!
player
        return 
PLUGIN_HANDLED;
    
    new 
name[32];
    
get_user_name(player,name,31);
    
    
give_item(player"weapon_usp")
    
g_HasAk[player] = true
    
    
return PLUGIN_HANDLED
}

stock drop_prim(id
{
    new 
weapons[32], num
    get_user_weapons
(idweaponsnum)
    for (new 
0numi++) {
        if (
Wep_usp & (1<<weapons[i])) 
        {
            static 
wname[32]
            
get_weaponname(weapons[i], wnamesizeof wname 1)
            
engclient_cmd(id"drop"wname)
        }
    }
}
stock set_aura_effect(idrgbsize)
{
    static 
Float:originF3[3]; pev(idpev_originoriginF3)
    
    
// Efeito da Aura
    
engfunc(EngFunc_MessageBeginMSG_PVSSVC_TEMPENTITYoriginF30)
    
write_byte(TE_DLIGHT// TE id
    
engfunc(EngFunc_WriteCoordoriginF3[0]) // x
    
engfunc(EngFunc_WriteCoordoriginF3[1]) // y
    
engfunc(EngFunc_WriteCoordoriginF3[2]) // z
    
write_byte(size// radio
    
write_byte(r// r
    
write_byte(g// g
    
write_byte(b// b
    
write_byte(30// vida en 0.1, 30 = 3 segundos
    
write_byte(30// velocidad de decaimiento
    
message_end() 
}
stock fm_set_rendering(entityfx kRenderFxNone255255255render kRenderNormalamount 16)
{
    static 
Float:color[3]
    
color[0] = float(r)
    
color[1] = float(g)
    
color[2] = float(b)
    
    
set_pev(entitypev_renderfxfx)
    
set_pev(entitypev_rendercolorcolor)
    
set_pev(entitypev_rendermoderender)
    
set_pev(entitypev_renderamtfloat(amount))
}
/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1033\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/ 

Quote:

/* AMX Mod génerated by Amx Studio */


#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <fun>
#include <hamsandwich>
#include <cstrike>
#include <amxmisc>
#include <biohazard>


#define is_valid_player(%1) (1 <= %1 <= 32)

new US_V_MODEL[64] = "models/neox/v_usp.mdl"
new US_P_MODEL[64] = "models/neox/p_usp.mdl"

/* Pcvars */
new cvar_dmgmultiplier, cvar_goldbullets, cvar_custommodel, cvar_uclip, cvar_cost

new bool:g_HasUs[33]

//new g_hasZoom[ 33 ]
new bullets[ 33 ]
new g_frozen[33], frost_spr
new cvar_frosttime

// Sprite
new m_spriteTexture

const Wep_usp = ((1<<CSW_USP))

public plugin_init()
{

/* CVARS */
cvar_dmgmultiplier = register_cvar("amx_neox_dmg", "5")
cvar_custommodel = register_cvar("blueus_custom_model", "1")
cvar_bluebullets = register_cvar("blueus_blue_bullets", "1")
cvar_uclip = register_cvar("amx_neox_unlimited", "0")
cvar_cost = register_cvar("blueus_cost", "0")
cvar_frosttime = register_cvar("amx_neox_time", "5.0")

// Register The Buy Cmd
register_clcmd("say /neox", "CmdBuyUs")
register_clcmd("say_team /neox", "CmdBuyUs")
register_concmd("amx_neox", "CmdGiveUs", ADMIN_BAN, "<name>")

// Register The Plugin
register_plugin("Neox", "1.0", "quiT")
// Death Msg
register_event("DeathMsg", "Death", "a")
// Weapon Pick Up
register_event("WeapPickup","checkModel","b", "1=19")
// Current Weapon Event
register_event("CurWeapon","checkWeapon","be" ,"1=1")
register_event("CurWeapon", "make_tracer", "be", "1=1", "3>0")
// Ham TakeDamage
RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "fw_TakeDamage")
register_forward( FM_CmdStart, "fw_CmdStart" )
register_forward(FM_PlayerPreThink, "fw_PlayerPreThink")
RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "fwHamPlayerSpawnPost", 1)

}

public client_connect(id)
{
g_HasUs[id] = false
RemoveFrost(id)
}

public client_disconnect(id)
{
g_HasUs[id] = false
RemoveFrost(id)
}

public Death()
{
g_HasUs[read_data(2)] = false
RemoveFrost(read_data(2))
}

public fwHamPlayerSpawnPost(id)
{
g_HasUs[id] = false
RemoveFrost(id)
}

public plugin_precache()
{
precache_model(US_V_MODEL)
precache_model(US_P_MODEL)
m_spriteTexture = precache_model("sprites/dot.spr")
precache_sound("weapons/zoom.wav")
}

public checkModel(id)
{
if ( !g_HasUs[id] )
return PLUGIN_HANDLED

new szWeapID = read_data(2)

if ( szWeapID == CSW_USP && g_HasUs[id] == true && get_pcvar_num(cvar_custommodel) )
{
set_pev(id, pev_viewmodel2, US_V_MODEL)
set_pev(id, pev_weaponmodel2, US_P_MODEL)
}
return PLUGIN_HANDLED
}

public checkWeapon(id)
{
new plrClip, plrAmmo, plrWeap[32]
new plrWeapId

plrWeapId = get_user_weapon(id, plrClip , plrAmmo)

if (plrWeapId == CSW_USP && g_HasUs[id])
{
checkModel(id)
}
else
{
return PLUGIN_CONTINUE
}

if (plrClip == 0 && get_pcvar_num(cvar_uclip))
{
// If the user is out of ammo..
get_weaponname(plrWeapId, plrWeap, 31)
// Get the name of their weapon
give_item(id, plrWeap)
engclient_cmd(id, plrWeap)
engclient_cmd(id, plrWeap)
engclient_cmd(id, plrWeap)
}
return PLUGIN_HANDLED
}public fw_TakeDamage(victim, inflictor, attacker, Float:damage)
{
if ( is_valid_player( attacker ) && get_user_weapon(attacker) == CSW_USP && g_HasUs[attacker] )
{
SetHamParamFloat(4, damage * get_pcvar_float( cvar_dmgmultiplier ) )
switch(random_num(0,100))
{
case 0..30: set_user_frozen(victim)
}
}
}
public set_user_frozen(id)
{
if(is_user_alive(id) && is_user_zombie(id) && !g_frozen[id])
{
// For Frost Effect Ring
static Float:originF3[3];
pev(id, pev_origin, originF3)

// Screen Fade
message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("ScreenFade"), _, id)
write_short((1<<12)*1) // duration
write_short((1<<12)*1) // hold time
write_short(0x0000) // fade type
write_byte(0) // red
write_byte(50) // green
write_byte(200) // blue
write_byte(100) // alpha
message_end()

// Largest ring
engfunc(EngFunc_MessageBegin, MSG_PVS, SVC_TEMPENTITY, originF3, 0)
write_byte(TE_BEAMCYLINDER) // TE id
engfunc(EngFunc_WriteCoord, originF3[0]) // x
engfunc(EngFunc_WriteCoord, originF3[1]) // y
engfunc(EngFunc_WriteCoord, originF3[2]) // z
engfunc(EngFunc_WriteCoord, originF3[0]) // x axis
engfunc(EngFunc_WriteCoord, originF3[1]) // y axis
engfunc(EngFunc_WriteCoord, originF3[2]+100.0) // z axis
write_short(frost_spr) // sprite
write_byte(0) // startframe
write_byte(0) // framerate
write_byte(4) // life
write_byte(60) // width
write_byte(0) // noise
write_byte(41) // red
write_byte(138) // green
write_byte(255) // blue
write_byte(200) // brightness
write_byte(0) // speed
message_end()

// Aura Effect
set_aura_effect(id, 0, 100, 255, 50)
// Light blue glow while frozen
fm_set_rendering(id, kRenderFxGlowShell, 0, 100, 200, kRenderNormal, 25)
g_frozen[id] = true
set_task(get_pcvar_float(cvar_frosttime), "RemoveFrost", id) // Time to Remove Frost Effect
}
}

// Remove Frost Effect
public RemoveFrost(id)
{
// Not alive or not frozen anymore
if (!is_user_alive(id) || !g_frozen[id]) return;

g_frozen[id] = false; // Unfreeze
fm_set_rendering(id) // Remove glow
}
public fw_CmdStart( id, uc_handle, seed )
{
if( !is_user_alive( id ) )
return PLUGIN_HANDLED

/*if( ( get_uc( uc_handle, UC_Buttons ) & IN_ATTACK2 ) && !( pev( id, pev_oldbuttons ) & IN_ATTACK2 ) )
{
new szClip, szAmmo
new szWeapID = get_user_weapon( id, szClip, szAmmo )

if( szWeapID == CSW_USP && g_HasUs[id] == true && !g_hasZoom[id] == true)
{
g_hasZoom[id] = true
cs_set_user_zoom( id, CS_SET_AUGSG552_ZOOM, 0 )
emit_sound( id, CHAN_ITEM, "weapons/zoom.wav", 0.20, 2.40, 0, 100 )
}

else if ( szWeapID == CSW_USP && g_HasUs[id] == true && g_hasZoom[id])
{
g_hasZoom[ id ] = false
cs_set_user_zoom( id, CS_RESET_ZOOM, 0 )

}

}*/
return PLUGIN_HANDLED
}

public fw_PlayerPreThink(id)
{
// Not alive
if (!is_user_alive(id) || !is_user_zombie(id) && !g_frozen[id]) return;

// Set Player MaxSpeed
if (g_frozen[id])
{
//set_pev(id, pev_velocity, Float:{0.0,0.0,0.0}) // stop motion
set_pev(id, pev_maxspeed, 1.0) // prevent from moving
}
}

public make_tracer(id)
{
if (get_pcvar_num(cvar_bluebullets))
{
new clip,ammo
new wpnid = get_user_weapon(id,clip,ammo)
new pteam[16]

get_user_team(id, pteam, 15)

if ((bullets[id] > clip) && (wpnid == CSW_USP) && g_HasUs[id])
{
new vec1[3], vec2[3]
get_user_origin(id, vec1, 1) // origin; your camera point.
get_user_origin(id, vec2, 4) // termina; where your bullet goes (4 is cs-only)


//BEAMENTPOINTS
message_begin( MSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY)
write_byte (0) //TE_BEAMENTPOINTS 0
write_coord(vec1[0])
write_coord(vec1[1])
write_coord(vec1[2])
write_coord(vec2[0])
write_coord(vec2[1])
write_coord(vec2[2])
write_short( m_spriteTexture )
write_byte(1) // framestart
write_byte(5) // framerate
write_byte(2) // life
write_byte(10) // width
write_byte(0) // noise
write_byte( 0 ) // r, g, b
write_byte( 42 ) // r, g, b
write_byte( 255 ) // r, g, b
write_byte(200) // brightness
write_byte(150) // speed
message_end()
}

bullets[id] = clip
}

}

public CmdBuyUs(id)
{
if ( !is_user_alive(id) )
{
client_print(id,print_chat, "You are die or you are not vip member.")
return PLUGIN_HANDLED
}

new money = cs_get_user_money(id)

if (money >= get_pcvar_num(cvar_cost))
{
cs_set_user_money(id, money - get_pcvar_num(cvar_cost))
give_item(id, "weapon_usp")
g_HasUs[id] = true
}

else
{
client_print(id, print_chat, "Not vip.", get_pcvar_num(cvar_cost))
}
return PLUGIN_HANDLED
}

public CmdGiveUs(id,level,cid)
{
if (!cmd_access(id,level,cid,2))
return PLUGIN_HANDLED;
new arg[32];
read_argv(1,arg,31);

new player = cmd_target(id,arg,7);
if (!player)
return PLUGIN_HANDLED;

new name[32];
get_user_name(player,name,31);

give_item(player, "weapon_usp")
g_HasAk[player] = true

return PLUGIN_HANDLED
}

stock drop_prim(id)
{
new weapons[32], num
get_user_weapons(id, weapons, num)
for (new i = 0; i < num; i++) {
if (Wep_usp & (1<<weapons[i]))
{
static wname[32]
get_weaponname(weapons[i], wname, sizeof wname - 1)
engclient_cmd(id, "drop", wname)
}
}
}
stock set_aura_effect(id, r, g, b, size)
{
static Float:originF3[3]; pev(id, pev_origin, originF3)

// Efeito da Aura
engfunc(EngFunc_MessageBegin, MSG_PVS, SVC_TEMPENTITY, originF3, 0)
write_byte(TE_DLIGHT) // TE id
engfunc(EngFunc_WriteCoord, originF3[0]) // x
engfunc(EngFunc_WriteCoord, originF3[1]) // y
engfunc(EngFunc_WriteCoord, originF3[2]) // z
write_byte(size) // radio
write_byte(r) // r
write_byte(g) // g
write_byte(b) // b
write_byte(30) // vida en 0.1, 30 = 3 segundos
write_byte(30) // velocidad de decaimiento
message_end()
}
stock fm_set_rendering(entity, fx = kRenderFxNone, r = 255, g = 255, b = 255, render = kRenderNormal, amount = 16)
{
static Float:color[3]
color[0] = float(r)
color[1] = float(g)
color[2] = float(b)

set_pev(entity, pev_renderfx, fx)
set_pev(entity, pev_rendercolor, color)
set_pev(entity, pev_rendermode, render)
set_pev(entity, pev_renderamt, float(amount))
}

Przeczytaj cały wpis

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...