Jump to content

Nowy szablon forum

mygo.pl

Stworzyliśmy dla Was nowy wygląd forum. Z pewnością znajdziesz rzeczy, które wg Ciebie mogą zostać zmienione - wspomnij o tym w specjalnym wątku.

Czytaj więcej

Jak założyć własną sieć

serwerów CS

Zastanawiasz się nad prowadzeniem własnej sieci serwerów? Przeczytaj podstawowe informacje, na które należy zwrócić uwagę, przy takim projekcie.

Czytaj więcej

Tworzymy spis sieci

dodaj swoją

Dodaj sieć do której należysz, pozwoli to na promocję i budowę ogólnopolskiej bazy sieci CS.

Czytaj więcej

Recommended Posts

Siemka, mógłby mi ktoś to skompilować. 
 

Cytat

#include <amxmodx>
#include <colorchat>
#include <cstrike>
#include <engine>
#include <fakemeta>
#include <fakemeta_util>
#include <fun>
#include <hamsandwich>


#define DMG_HE (1<<24)
#define IsPlayer(%1) (1<=%1<=maxPlayers)
#define write_coord_f(%1) engfunc(EngFunc_WriteCoord, %1)


forward amxbans_admin_connect(id);

new Array:g_Array, CsArmorType:armortype, bool:g_FreezeTime, bool:g_Vip[33], bool:hs[33][33],
g_Hudmsg, ioid, m_DeathMsg, m_ScoreAttrib, m_ScoreInfo,
m_ScreenFade, maxPlayers, skoki[33], sprSkull;

new const clips[]={0, 13, -0, 10, 1, 7, 0, 30, 30, 1, 30, 20, 25, 30, 35, 25, 12, 20, 10, 30, 100, 8, 30, 30, 20, 2, 7, 30, 30, 0, 50};
new const g_Langcmd[][]={"say /vips","say_team /vips","say /vipy","say_team /vipy"};
new const g_Prefix[] = "Vip Chat";
new const spawnEntString[2][]={
    "info_player_start",
    "info_player_deathmatch"
};

public plugin_init(){
    register_plugin("VIP Ultimate", "12.3.0.2", "benio101 & speedkill");
    RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "SpawnedEventPre", 1);
    RegisterHam(get_player_resetmaxspeed_func(), "player", "fw_Player_ResetMaxSpeed", 1);
    register_logevent("logevent_round_start", 2, "1=Round_Start");
    register_event("HLTV", "event_new_round", "a", "1=0", "2=0");
    register_forward(FM_CmdStart, "CmdStartPre");
    RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "takeDamage", 0);
    register_event("DeathMsg", "DeathMsg", "a");
    g_Array=ArrayCreate(64,32);
    for(new i;i<sizeof g_Langcmd;i++){
        register_clcmd(g_Langcmd[i], "ShowVips");
    }
    register_clcmd("say /vip", "ShowMotd");
    register_clcmd("say_team", "VipChat");
    register_message(get_user_msgid("SayText"),"handleSayText");
    g_Hudmsg=CreateHudSyncObj();
    RegisterHam(Ham_Killed, "player", "killedPre", 0);
    RegisterHam(Ham_TraceAttack, "player", "traceAttack", 1);
}
public client_authorized(id , const authid[]){
    if(get_user_flags(id) & 524288){
        client_authorized_vip(id);
    }
}
public client_authorized_vip(id){
    g_Vip[id]=true;
    new g_Name[64];
    get_user_name(id,g_Name,charsmax(g_Name));
    
    new g_Size = ArraySize(g_Array);
    new szName[64];
    
    for(new i = 0; i < g_Size; i++){
        ArrayGetString(g_Array, i, szName, charsmax(szName));
        
        if(equal(g_Name, szName)){
            return 0;
        }
    }
    ArrayPushString(g_Array,g_Name);
    set_hudmessage(24, 190, 220, 0.25, 0.2, 0, 6.0, 6.0);
    ShowSyncHudMsg(0, g_Hudmsg, "Vip %s wbija na serwer !",g_Name);
    
    return PLUGIN_CONTINUE;
}
public client_disconnected(id){
    if(g_Vip[id]){
        client_disconnect_vip(id);
    }
}
public client_disconnect_vip(id){
    g_Vip[id]=false;
    new Name[64];
    get_user_name(id,Name,charsmax(Name));
    
    new g_Size = ArraySize(g_Array);
    new g_Name[64];
    
    for(new i = 0; i < g_Size; i++){
        ArrayGetString(g_Array, i, g_Name, charsmax(g_Name));
        
        if(equal(g_Name,Name)){
            ArrayDeleteItem(g_Array,i);
            break;
        }
    }
}
public SpawnedEventPre(id){
    if(g_Vip[id]){
        if(is_user_alive(id)){
            SpawnedEventPreVip(id);
        }
    }
}
public SpawnedEventPreVip(id){
    set_user_gravity(id, 600.0/800.0);
    set_user_footsteps(id,1);
    skoki[id]=1;
    set_user_health(id, get_user_health(id)+10);
    cs_set_user_armor(id, min(cs_get_user_armor(id,armortype)+100, 300), armortype);
}
Ham:get_player_resetmaxspeed_func(){
    #if defined Ham_CS_Player_ResetMaxSpeed
    return IsHamValid(Ham_CS_Player_ResetMaxSpeed)?Ham_CS_Player_ResetMaxSpeed:Ham_Item_PreFrame;
    #else
    return Ham_Item_PreFrame;
    #endif
}
public fw_Player_ResetMaxSpeed(id){
    if(g_Vip[id]){
        if(is_user_alive(id)){
            fw_Player_ResetMaxSpeedVip(id);
        }
    }
}
public logevent_round_start(){
    g_FreezeTime=false;
}
public event_new_round(){
    g_FreezeTime=true;
}
public fw_Player_ResetMaxSpeedVip(id){
    if(!g_FreezeTime){
        set_user_maxspeed(id,get_user_maxspeed(id) + 50);
    }
}
public CmdStartPre(id, uc_handle){
    if(g_Vip[id]){
        if(is_user_alive(id)){
            CmdStartPreVip(id, uc_handle);
        }
    }
}
public CmdStartPreVip(id, uc_handle){
    new flags = pev(id, pev_flags);
    if((get_uc(uc_handle, UC_Buttons) & IN_JUMP) && !(flags & FL_ONGROUND) && !(pev(id, pev_oldbuttons) & IN_JUMP) && skoki[id]>0){
        --skoki[id];
        new Float:velocity[3];
        pev(id, pev_velocity,velocity);
        velocity[2] = random_float(265.0,285.0);
        set_pev(id,pev_velocity,velocity);
    } else if(flags & FL_ONGROUND && skoki[id]!=-1){
        skoki[id] = 1;
    }
}
public plugin_cfg(){
    maxPlayers=get_maxplayers();
    m_ScreenFade=get_user_msgid("ScreenFade");
    m_DeathMsg=get_user_msgid("DeathMsg");
    m_ScoreAttrib=get_user_msgid("ScoreAttrib");
    m_ScoreInfo=get_user_msgid("ScoreInfo");
}
public takeDamage(this, idinflictor, idattacker, Float:damage, damagebits){
    if(((IsPlayer(idattacker) && is_user_connected(idattacker) && g_Vip[idattacker] && (ioid=idattacker)) ||
    (ioid=pev(idinflictor, pev_owner) && IsPlayer(ioid) && is_user_connected(ioid) && g_Vip[ioid]))){
        if(damagebits & DMG_BULLET){
            if(get_user_weapon(ioid)==CSW_AWP){
                damage*=(100+10)/100;
            }
        }
    }
}
public DeathMsg(){
    new killer=read_data(1);
    new victim=read_data(2);
    
    if(is_user_alive(killer) && g_Vip[killer] && get_user_team(killer) != get_user_team(victim)){
        DeathMsgVip(killer,victim,read_data(3));
    }
}
public DeathMsgVip(kid,vid,hs){
    set_user_health(kid, min(get_user_health(kid)+(hs?15:10),130));
}
public ShowVips(id){
    new g_Name[64],g_Message[192];
    
    new g_Size=ArraySize(g_Array);
    
    for(new i = 0; i < g_Size; i++){
        ArrayGetString(g_Array, i, g_Name, charsmax(g_Name));
        
        add(g_Message, charsmax(g_Message), g_Name);
        
        if(i == g_Size - 1){
            add(g_Message, charsmax(g_Message), ".");
        }
        else{
            add(g_Message, charsmax(g_Message), ", ");
        }
    }
    ColorChat(id,GREEN,"^x03Vipy ^x04na ^x03serwerze: ^x04%s", g_Message);
    return PLUGIN_CONTINUE;
}
public client_infochanged(id){
    if(g_Vip[id]){
        new szName[64];
        get_user_info(id,"name",szName,charsmax(szName));
        
        new Name[64];
        get_user_name(id,Name,charsmax(Name));
        
        if(!equal(szName,Name)){
            ArrayPushString(g_Array,szName);
            
            new g_Size=ArraySize(g_Array);
            new g_Name[64];
            for(new i = 0; i < g_Size; i++){
                ArrayGetString(g_Array, i, g_Name, charsmax(g_Name));
                
                if(equal(g_Name,Name)){
                    ArrayDeleteItem(g_Array,i);
                    break;
                }
            }
        }
    }
}
public plugin_end(){
    ArrayDestroy(g_Array);
}
public ShowMotd(id){
    show_motd(id, "vip.txt", "Informacje o vipie");
}
public VipChat(id){
    if(g_Vip[id]){
        new g_Msg[256],
        g_Text[256];
        
        read_args(g_Msg,charsmax(g_Msg));
        remove_quotes(g_Msg);
        
        if(g_Msg[0] == '*' && g_Msg[1]){
            new g_Name[64];
            get_user_name(id,g_Name,charsmax(g_Name));
            
            formatex(g_Text,charsmax(g_Text),"^x01(%s) ^x03%s : ^x04%s",g_Prefix, g_Name, g_Msg[1]);
            
            for(new i=1;i<33;i++){
                if(is_user_connected(i) && g_Vip[i])
                ColorChat(i, GREEN, "%s", g_Text);
            }
            return PLUGIN_HANDLED_MAIN;
        }
    }
    return PLUGIN_CONTINUE;
}
public handleSayText(msgId,msgDest,msgEnt){
    new id = get_msg_arg_int(1);
    
    if(is_user_connected(id) && g_Vip[id]){
        new szTmp[256],szTmp2[256];
        get_msg_arg_string(2,szTmp, charsmax(szTmp))
        
        new szPrefix[64] = "^x04[VIP]";
        
        if(!equal(szTmp,"#Cstrike_Chat_All")){
            add(szTmp2,charsmax(szTmp2),szPrefix);
            add(szTmp2,charsmax(szTmp2)," ");
            add(szTmp2,charsmax(szTmp2),szTmp);
        }
        else{
            add(szTmp2,charsmax(szTmp2),szPrefix);
            add(szTmp2,charsmax(szTmp2),"^x03 %s1^x01 :  %s2");
        }
        set_msg_arg_string(2,szTmp2);
    }
    return PLUGIN_CONTINUE;
}
public recharge(id){
    new wid=get_user_weapon(id);
    if(wid){
        new weaponname[32], weid;
        get_weaponname(wid, weaponname, 31);
        weid=find_ent_by_owner(-1, weaponname, id);
        if(weid){
            cs_set_weapon_ammo(weid, clips[wid]);
        }
    }
}
public traceAttack(vid, aid, Float:dmg, Float:dir[3], ptr, dmgbits){
    if(IsPlayer(aid)){
        hs[aid][vid]=bool:(get_tr2(ptr, TR_iHitgroup)==1);
    }
}
public plugin_precache(){
    sprSkull=precache_model("sprites/skull.spr");
}
public screen_flash(id, red, green, blue, alpha){
    message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, m_ScreenFade, _, id);
    write_short(1<<12);
    write_short(1<<12);
    write_short(1<<12);
    write_byte(red);
    write_byte(green);
    write_byte(blue);
    write_byte(alpha);
    message_end();
}
public find_free_spawn(iTeamNumber, Float:spawnOrigin[3], Float:spawnAngle[3]){
    new iSpawn;
    if(iTeamNumber==2)
    iSpawn=0;
    else
    iSpawn=1;
    
    const maxSpawns=128;
    new spawnPoints[maxSpawns], bool:spawnChecked[maxSpawns], spawnpoint, spawnnum;
    new ent=-1, spawnsFound=0;
    
    while((ent=fm_find_ent_by_class(ent,spawnEntString[iSpawn])) && spawnsFound<maxSpawns)
    spawnPoints[spawnsFound++]=ent;
    
    new Float:vicinity = 100.0;        //(32x32x96)
    new i, entList[1];
    
    for(i=0; i<maxSpawns; i++)
    spawnChecked[i]=false;
    
    // Loop through all the spawn points
    i=0;
    while(i++<spawnsFound*10){
        spawnnum=random(spawnsFound);
        spawnpoint=spawnPoints[spawnnum];
        
        if(spawnpoint && !spawnChecked[spawnnum]){
            //don't check this spawn point again
            spawnChecked[spawnnum]=true;
            
            // Get the origin of the spawn point
            pev(spawnpoint, pev_origin, spawnOrigin);
            
            // Determine if something is in this near the spawn point
            if(!fm_find_sphere_class(0, "player", vicinity, entList, 1, spawnOrigin)){
                // If there is nothing, return the angles and spawnpoint
                pev(spawnpoint, pev_angles, spawnAngle);
                return spawnpoint;
            }
        }
    }
    
    return 0;
}
stock fm_find_sphere_class(ent, const _classname[], Float:radius, entlist[], maxents, Float:origin[3]={0.0,0.0,0.0}){
    if( pev_valid(ent) )
    pev( ent, pev_origin, origin );
    new tempent, tempclass[32], entsfound;
    while( (tempent = fm_find_ent_in_sphere(tempent, origin, radius) ) && entsfound < maxents ){
        if( pev_valid(tempent) ){
            pev(tempent, pev_classname, tempclass, 31);
            if( equal( _classname, tempclass ) )
            entlist[entsfound++] = tempent;
        }
    }
    return entsfound;
}
public teleport_to_own_spawn(data[]){
    new id=data[0];
    new origin[3], Float:fl_origin[3];
    new Float:angle[3], Float:fOrigin[3];
    
    pev(id, pev_origin, fOrigin);
    fOrigin[2]+=35.0;
    message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY);
    write_byte(TE_SPRITE);
    write_coord_f(fOrigin[0]);
    write_coord_f(fOrigin[1]);
    write_coord_f(fOrigin[2]);
    write_short(sprSkull);
    write_byte(20);
    write_byte(255);
    message_end();
    
    find_free_spawn(get_user_team(id), fl_origin, angle);
    FVecIVec(fl_origin, origin);
    
    set_user_origin(id, origin);
    set_pev(id, pev_angles, angle);
}
public remove_godmode(data[]){
    set_user_godmode(data[0]);
}
public recharge0(data[]){
    recharge(data[0]);
}
public do_deathmsg(iKiller, iVictim, iHS, const szWeapon[]){
    message_begin(MSG_BROADCAST, m_DeathMsg);
    write_byte(iKiller);
    write_byte(iVictim);
    write_byte(iHS);
    write_string(szWeapon);
    message_end();
}
public killedPre(id, kid){
    if(g_Vip[id] && random(100)<5){
        ExecuteHam(Ham_AddPoints, kid, 1, true);
        screen_flash(id, 255, 0, 0, 100);
        set_user_health(id, 100);
        set_user_godmode(id, 1);
        
        new data[1];
        data[0]=id;
        
        set_task(0.1, "teleport_to_own_spawn", _, data, 1);
        set_task(0.55, "recharge0", _, data, 1);
        set_task(1.0, "remove_godmode", _, data, 1);
        
        new bool:suicide;
        
        if(IsPlayer(kid)){
            if(id==kid){
                suicide=true;
                do_deathmsg(id, id, 0, "suicide");
            } else {
                if(get_user_team(kid)!=get_user_team(id)){
                    ExecuteHam(Ham_AddPoints, kid, 1, true);
                }
                new szWeapon[24];
                get_weaponname(get_user_weapon(kid), szWeapon, 23);
                replace(szWeapon, 23, "weapon_", "");
                do_deathmsg(kid, id, hs[kid][id], szWeapon);
            }
        } else {
            suicide=true;
            do_deathmsg(id, id, 0, "suicide");
        }
        
        message_begin(MSG_BROADCAST, m_ScoreAttrib, {0,0,0}, 0);
        write_byte(id);
        write_byte((user_has_weapon(id, CSW_C4)?2:0)|cs_get_user_vip(id));
        message_end();
        
        message_begin(MSG_BROADCAST, m_ScoreInfo);
        write_byte(id);
        write_short(get_user_frags(id)-_:suicide);
        write_short(cs_get_user_deaths(id)+1);
        write_short(0);
        write_short(get_user_team(id));
        message_end();
        
        set_pdata_int(id, 362, 0);
        
        return HAM_SUPERCEDE;
    }
    return HAM_IGNORED;
}
public amxbans_admin_connect(id){
    client_authorized(id,"");
}

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...